Mittalaitteet

Icraftin keskeistä osaamisaluetta on erilaiset mittalaitesovellukset. Useissa mittaussovelluksissa haasteet ja vaatimukset ovat monilta osin samanlaiset, mutta parhaaseen lopputulokseen päästään aina suunnittelemalla sekä elektroniikka että ohjelmisto sovelluksen erityisvaatimukset huomioiden

Icraft on kehittänyt ja ollut mukana kehittämässä erityyppisiä sensoriratkaisuja, kuten ultraherkkiä valokuituvastaanottimia, hiukkasmittareita sekä ison impedanssialueen anturiratkaisuja. Mittauselektroniikkaa on kehitetty myös lääketieteellisiin tarkoituksiin, kohinamittauksiin sekä lukuisten sovellusten itsediagnostiikkaan ja suojaustarpeisiin sekä telemetriasovelluksiin. Telemetriasovelluksissa mittalaitteisiin lisätään langaton tiedonsiirto ja tarvittaessa myös lyhyen kantaman langaton tehonsiirto. Suunniteltuja telemetrialaitteita käytetään pääosin haastavissa olosuhteissa, kuten moottorien sisäisen toiminnan tarkastelussa sekä kaivos- ja prosessiteollisuudessa. Mittalaitteiden datan keruuseen ja näyttämiseen voidaan käyttää Icraftin omaa IPlotter-sovellusta tai toteuttaa asiakkaan toivoma rajapinta.

Analogiaelektroniikka ja haastavat mittausolosuhteet

Lukuisat Icraftin kehittämät laitteet on suunniteltu haastaviin olosuhteisiin. Mittalaitteissa analogiapuolen suunnittelu määrittää usein laitteen suorituskyvyn. Kun lämpötila-alue on suuri tai laitteeseen kohdistuu tärinää on riittävän suorituskyvyn saavuttaminen entistä haasteellisempaa ja komponenttivaihtoehdot rajoittuneemmat. Useat Icraftin suunnittelemat telemetrialaitteet on tarkoitettu moottorien toiminnan tarkasteluun. Kuumuus, tärinä tai öljy asettavat merkittäviä lisähaasteita suunnittelulle, komponenttivalinnoille ja koteloinnille. Toisinaan ympäristö voi olla palo tai räjähdysherkkä. Icraft on toteuttanut luontaisesti turvallisia laitteistoja räjähdysvaarallisiin tilaluokan 0 ATEX tiloihin.

Audioelektroniikka

Icraftilla on pitkä kokemus audioelektroniikan suunnittelusta. Audioelektroniikassa haasteet ovat monilta osin hyvin samanlaiset kuin mittalaitteissa: pieni kohina, pienet häiriöt, suuri dynamiikka ja hyvä lineaarisuus.

Audiopuolella tutkimusta ja tuotekehitystä on tehty muun muassa tehovahvistimiin ja DA-muuntimiin sekä paneelikaiuttimiin liittyen. Tehovahvistimista on tehty myös väitöstyö. Icraft on kiinnostunut tuotekehitysyhteistyöstä audioalan valmistajien kanssa.

IPlotter

IPlotter on Icraftin suunnittelema ohjelmisto reaaliaikaiseen mittausdatan näyttämiseen ja analyysiin. Ohjelmistossa on laajat mahdollisuudet mittausdatan käsittelyyn ja erilaisten suureiden laskemiseen useista eri mittasignaaleista.

IPlotteriin saa helposti kytkettyä useita eri mittalaitteita samanaikaisesti ja se soveltuu erinomaisesti sekä lyhyisiin että pitkäkestoisiin mittauksiin. Helppo uusien laitteiden liitettävyys mahdollistaa ohjelman käytön myös tuotekehityksen apuna useissa eri sovelluksissa.

IPlotterista on saatavana Windows-version lisäksi myös Linux-versio, joka sopii hyvin sulautettuihin teollisuussovelluksiin.

Räätälöidyt teholähteet

Erikoisosaamista Icraftille on kertynyt muun muassa suurjännitelähteistä, laserteholähteistä, isoloidusta tehonsyötöstä ja hyvähyötysuhteisista hakkuriteholähteistä. Ohjaimia on toteutettu muun muassa moottoreille ja moniin säätimiin.

Teholähde on oleellinen osa kaikkia elektroniikkalaitteita. Huolimaton suunnittelu hakkuriteholähteissä saattaa kostautua EMC-emissiotestien yhteydessä.

Sovelluksia joiden parissa olemme työskennelleet:

  • Pienet hyvähyötysuhteiset suurjännitelähteet 1-20 kV, virta- tai jänniteanto
  • Hyvähyötysuhteiset hakkuriteholähteet
  • Staattisesti suojatut mittalaiteisolointiteholähteet
  • Lyhyen kantaman induktiivinen tehonsyöttö, suurjänniteisolointiteholähtee
  • Pienihäiriöiset hakkuriteholähteet
  • Tarkat ja säädettävät DC-teholähteet, referenssijännitelähteet
  • Akkulaturit
  • LED-teholähteet, laserteholähteet